Regulamin


 1. 1. Definicje

  Spółka
  Cattleya Holdings Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 5/49, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409125.
  Sztukonet
  Serwis transakcji on-line, w ramach którego organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z Aukcjami, prowadzony przez Spółkę.
  Towar
  Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Aukcji, zgodnie z Regulaminem. W szczególności, towarem są wszelkie dzieła sztuki ("Prace") oferowane do sprzedaży przez Użytkowników.
  Użytkownik
  Osoba fizyczna bądź prawna, która spełnia warunki Regulaminu, i zgodnie z nim uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Sztukonet.
  Artysta
  Użytkownik serwisu Sztukonet, którego celem jest autopromocja oraz oferowanie do sprzedaży wytworzonych przez siebie Towarów.
  Licytant
  Użytkownik serwisu Sztukonet, kóry złożył ofertę kupna Towaru w trakcie Aukcji licytacyjnej („Licytacji”).
  Sprzedający
  Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Sztukonet.
  Kupujący
  Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Sztukonet.
  Aukcje / Transakcje
  Procedury zawierania Umów sprzedaży Towarów określone w Regulaminie, obejmujące tryb Licytacji oraz tryb Sprzedaży Natychmiastowej („Kup Teraz”).
  Konto
  Zbiór zasobów, prowadzony pod unikalną nazwą dla Użytkownika przez Spółkę, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sztukonet.
  Rejestracja
  Procedura zakładania konta zakończona Rejestracją Podstawową, gwarantującą podstawowe funkcjonalności konta lub Pełną Aktywacją Konta.
  Umowa
  Umowy kupna lub sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w ramach serwisu Sztukonet, opisana szczegółowo w par. 5 niniejszego Regulaminu. Jej zawarcie następuje w momencie zakończenia Aukcji (w momencie Przybicia) lub w momencie potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Kup Teraz”.
  Regulamin
  Niniejszy regulamin Sztukonet.
 2. 2. Warunki Uczestnictwa

  2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

  2.2.W celu Rejestracji Podstawowej, osoby fizyczne powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie niezbędnych danych osobowych (w szczególności: imię, nazwisko, adres zameldowania, zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, pseudonim, pod którym osoba rejestrująca zamierza występować w Sztukonet („login”) wraz z hasłem)

  2.3.Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, może dokonać osoba, która jest prawnie umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W procesie Rejestracji, osoba reprezentująca dany podmiot podaje swoje dane osobowe i działa w imieniu i na rzecz podmiotu w kontaktach i relacjach ze Spółką i innymi Użytkownikami

  2.4. W przypadku Rejestracji Podstawowej, po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail , zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Sztukonet, na warunkach określonych w Regulaminie

  2.5. Dodatkowo, w przypadku Rejestracji Podstawowej Artysty zostanie on poproszony o zaprezentowanie trzech do pięciu swoich Prac (poprzez wgranie ich fotografii w formularzu rejestracyjnym). Na podstawie zaprezentowanych Prac Spółka podejmuje decyzję o Akceptacji Użytkownika jako Artysty w serwisie Sztukonet. W kolejnych etapach Artysta wgrywa na swoje Konto fotografie Towarów (Prac), które chce prezentować i wystawić do sprzedaży. Każda dodawana praca zostanie starannie i dokładnie opisane przez Artyste, zgodnie z wytycznymi Spółki.

  2.6.Przed publikacją Prace przechodzą weryfikację techniczną, wykonywaną przez Spółkę. W miarę potrzeb Artysta będzie proszony o przesłanie innych (inaczej wykonanych) zdjęć tej samej Pracy. Spółka zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub, na skutek późniejszych przeglądów, usuwania Prac, które w jej odczuciu nie spełniają standardów Sztukonet.

  2.7.Rejestracja Podstawowa uprawnia poszczególnych użytkowników do wszelkich czynności, które nie są zastrzeżone dla Pełnej Aktywacji Konta, a w szególności:

  a. Artyści mają możliwość:
  i. dokonywać prezentacji swojej osoby
  ii. dokonywać prezentacji i sprzedaży swoich Prac


  b. Pozostali Użytkownicy mają możliwość:
  i. przeglądać profile innych Użytkowników i prezentowane przez nich prace
  ii. dokonywac zakupu towarów w trybie Sprzedaży Natychmiastowej lub Warunkowej Sprzedaży Natychmiastowej („Kup Teraz” lub „Warunkowe Kup Teraz”)
  iii. licytować Towary w trybie sprzedaży licytacyjnej do kwoty 500 PLN
  iv. licytować Towary, oprócz ostatniej godziny trwania Licytacji


  2.8. Zdjęcia Prac dodwanych przez Sprzedających powinny być wykonane z największą możliwą starannością (w zakresie doświetlenia, kolorystyki jak również jakości / rozdzielczości samego zdjęcia). Zdjęcia powinny prezentować samą Pracę, bez obramowania.

  2.9. W przypadku Użytkownika chcącego dokonywać sprzedaży, niezbędna jest akceptacja Szczegółowych Warunków Współpracy („SWW”). SWW są przedstawiane Artyście (Sprzedawcy) po zakończeniu procesu Rejestracji Podstawowej (włączając w to proces akceptracji samego Artysty, o którym mowa w 2.6). Poprzez akceptację SWW, która polega na kliknięciu odnośnika w e-mailu, Użytkownik zawiera aneks do Umowy o której mowa w punkcie 2.4 i 2.5, oraz akceptuje przedstawione mu warunki współpracy. SWW są szczegółowymi i dodatkowymi warunkami wspołpracy i nie wykluczają obowiązywania zapisów niniejszego Regulaminu. Warunki SWW są indywidualne i nie mogą być ujawniane stronom trzecim

  2.10. W dbałości o najwyższe standardy świadczonych usług oraz chcąc zagwarantować jak największą przejrzystość obrotu transakcyjnego, Spółka uwierzytelnia dane osobowe Kupujących chcących korzystać w pełni z funkcjonalności Sztukonet.

  Uwierzytelnienie danych osobowych, mające na celu Pełną Aktywację ich Konta może przebiegać w następujący sposób:
  a. Wpłata na konto Spółki symbolicznej kwoty 1,03 PLN z tytułem przelewu „Pełna Aktywacja Konta dla loginu (tu podać login)”. Po jej otrzymaniu, cała kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek nadawcy przelewu , a Konto Użytkownika jest w Pełni Aktywowane
  b. Szybka wpłata on-line za pomocą „Transferuj.pl”. Użytkownik dokonujący symbolicznej wpłaty w kwocie 1,03 zł, dokona tym samym pełnej aktywacji Konta Użytkownika. Wpłata będzie zapisana jako uznanie konta rozrachunków Użytkownika ze Spółką i zostanie w całości rozliczona w momencie pierwszej Transakcji tego Użytkownika za pośrednictwem Sztukonet, jeżeli do finalizacji takiej Transakcji dojdzie w ciągu pół roku od wpłaty
  c. Zapłata za zakupiony towar w systemie szybkich płatności „Transferuj.pl” lub poprzez przelew

  2.11. Czynności zastrzeżone dla Pełnej Aktywacji Konta to:
  a. Licytowanie w aukcjach powyżej wartości 500 PLN
  b. Licytowanie w ostatniej godzinie trwania aukcji

  2.12. W terminie 14 dni od zawarcia umów, o których mowa w punkcie 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Sztukonet, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji w dowolnej dostępnej formie, bądź wystawił Towar do prezentacji lub sprzedaży.

  2.13. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian w tych danych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z opcji edycji danych swojego konta na Sztukonet. Jeżeli opcja edycji jest niedostępna na stronie Konta, celem zmiany danych Użytkownik kontaktuje się ze Spółką. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu.

  2.14. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia Umowy w przypadku gdy uzna, że dane podane przez Użytkownika w ramach jego Konta są nieprawidłowe, nieprawdziwe, niekompletne lub niewystarczające do realizacji Umowy

  2.15. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt lub doręczenie na adresy podane w ramach Konta Użytkownika w momencie zawarcia Umowy

  2.16. Pojedynczy użytkownik zobowiązuje się do niezakładania więcej niż jednego konta. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a. Uczestnictwo w jednej licytacji przy użycie więcej niż jednego konta
  b. Składanie ofert we własnych aukcjach
  c. Składanie ofert w aukcjach osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik aukcji lub działanie niezgodne z dobrymi obyczajami
  d. Tworzenie kolejnego konta celem uniknięcia opłat lub rozliczeń Użytkownika ze Spółką

  2.17. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia działania konta w przypadku strwierdzenia, że:
  a. Bezpieczeństwo konta jest zagrożone
  b. Użytkownik konta podejmuje działania niezgodne z Regulaminem lub ogólnie rozumianym dobrym obyczajem
  c. Istnieje podejrzenie, że Użytkownik łamie prawa autorskie osób trzecich
  d. Użytkownik działa w jakikolwiek sposób na szkodę Spółki
 3. 3. Aukcje

  3.1. Spółka umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, udostępniając w tym celu serwis Sztukonet. Spółka nie jest w żadnym przypadku stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników i nie gwarantuje możliwości finalizacji transakcji, ani konkretnych warunków wykonania transakcji.
  3.2. Towary prezentowane w ramach serwisu Sztukonet mogą być kupowane w Aukcjach:
  a. Licytacyjnych, w ramach których Sprzedający, poprzez prezentację Towaru, zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży tegoż Towaru z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę
  b. trybu Sprzedaży Natychmiastowej („Kup Teraz”), w którym Kupujący ma możliwość zakupu danego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę

  3.3. W trybie Licytacji, Towar może być sprzedany:
  a. jeżeli cena w licytacji przekroczy cenę minimalną z góry określoną przez Sprzedającego, lub
  b. jeżeli Sprzedający, po zakończeniu licytacji, podejmie ostatecznie decyzję o sprzedaży Towaru poniżej wcześniej określonej ceny minimalnej

  3.4. Cena minimalna nie jest znana Użytkownikom do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny przynajmniej równej cenie minimalnej. Jeżeli cena minimalna nie zostanie w Licytacji osiągnięta, a Sprzedający ostatecznie nie zgodzi sie na sprzedaż poniżej tej ceny, Licytacja kończy się jako nierozstrzygnięta.

  3.5. W przypadku, gdy cena licytacyjna osiągnie wartość 90% pierwotnej ceny Kup Teraz, cena ta przestaje być stała i zmienia się z każdą nową propozycją ceny ze strony dowolnego Licytanta. Cena Kup Teraz od tego momentu będzie wynosić 120% ceny zaproponowanej każdorazowo przez Licytanta.

  3.6. Poprzez prezentację i tym samym wystawienie Towaru, Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia potencjalnej umowy sprzedaży Towaru.

  3.7.Aukcja rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszej oferty od dowolnego Licytanta i domyślnie trwa trzy tygodnie lub do momentu skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz. Pierwsza oferta w każdej aukcji licytacyjnej nie może być mniejsza niż 50 PLN.

  3.7.Aukcja rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszej oferty od dowolnego użytkownika.

  3.8. Jeżeli Licytacja danego Towaru zakończy się jako nierozstrzygnięta (np. nie osiągnie ceny minimalnej), Towar może być Licytowany lub „Kupiony Teraz” ponownie w dowolnym czasie po zakończeniu tej nierozstrzygniętej Licytacji.
 4. 4. PRZEBIEG AUKCJI

  4.1. Użytkownik bierze udział w Aukcji przez złożenie oferty kupna w Licytacji lub skorzystanie z opcji Kup Teraz. W celu dokonania powyższych czynności, należy skorzystać z rozwiązań systemowych Sztukonet (formularz, przycisk), a następnie potwierdzić swoj wybór.

  4.2. Każdorazowo Licytant określa kwotę jaką jest w stanie zapłacić za dany Towar.

  4.3. Każda następna kwota proponowana przez kolejnego Użytkownika musi być większa od aktualnej ceny przynajmniej o Kwotę Progresji. Kwota Progresji (KP) jest zależna od wysokości aktualnej ceny i zgodna z poniższą informacją:
  a. Cena 50 - 99 PLN: KP = 10 PLN
  b. Cena 100 – 499 PLN: KP = 25 PLN
  c. Cena 500 – 1999 PLN: KP = 50 PLN
  d. Cena 2000 – 4999 PLN: KP = 75 PLN
  e. Cena 5000 – 9999 PLN: KP = 100 PLN
  f. Cena powyżej 10000 PLN: KP = 250 PLN

  System upomni Licytanta chcącego licytować poniżej KP i zaproponuje do jego akceptacji minimalną kwotę jaką można w danej chwili zalicytować.

  4.4. Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, którego oferta reprezentowała najwyższą cenę w momencie zakończenia aukcji, kiedy to następuje Przybicie aukcji licytacyjnej.

  4.5. Użytkownik może ustawić również Automat licytujący za niego, aż do kwoty którą jest w stanie maksymalnie zapłacić zadany Towar. Automat będzie przebijał propozycje ceny innych Użytkowników o odpowiednią kwotę KP (zgodną z postanowieniami punku 4.3), aż do osiągnięcia ceny określonej w Automacie licytującym. Kwoty zaproponowane przez Automat w ramach limitów ustawionych przez Użytkownika są wiążące dla Użytkownika, tak jak jego własne podbicia.

  4.6.W trakcie licytacji Licytant nie może wskazywać kwoty niższej niż najwyższa dotychczas zalicytowana kwota.

  4.7. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników aukcji do momentu zamknięcia aukcji lub do momentu odrzucenia ich przez Spółkę. Odrzucone oferty nie są brane w wyniku Licytacji. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zamknięciem Licytacji:
  a. na prośbę Licytanta
  b. z powodu braku kontaktu z Licytantem
  c. innych przyczyn które Spółka uzna za stosowne, w szczególności w przypadku gdy Licytant nie budzi zaufania Spółki

  4.8. Oferty Licytanta, którego konto zostało zawieszone lub usunięte w trakcie trwania Licytacji, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Licytacji.

  4.9. Zamknięcie Licytacji następuje:
  a. Po upływie czasu na jaki była przewidziana
  b. Po skorzystaniu przez Kupującego z opcji Kup Teraz (jeżeli Kupujący dokonał Pełnej Aktywacji Konta)

  4.10.W momencie skorzystania z opcji „Kup Teraz” przez Użytkownika, który nie dokonał Pełnej Aktywacji Konta, tocząca się Aukcja Licytacyjna nie jest przerywana, ale toczy się w trybie warunkowym, o czym informowani są Użytkownicy. Użytkownik taki ma 1 dzień roboczy na wpłatę należności za zakupiony Towar (liczy się chwila uznania środków na koncie Spółki lub w systemie Transferuj.pl). W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym czasie Użytkownik taki traci prawo nabycia Towaru, a aukcja toczy się dalej. Jeżeli w czasie 1 dnia roboczego aukcja dobiegnie końca, jej zwycięzca jest zwycięzcą warunkowym i będzie miał prawo nabycia Towaru w przypadku braku otrzymania płatności w wyznaczonym czasie od Użytkownika bez pełnej aktywacji konta, który w trakcie aukcji skorzystał z opcji Kup Teraz.

  4.11. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania lub zamknięcia Licytacji na każdym jej etapie, aż do jej zakończenia (w przypadku zamknięcia, zwycięzcą jest Licytant, który złożył najlepszą ofertę przed zamknięciem), w szczególności w przypadku w którym Sprzedający poinformuje Spółkę o fakcie niedostępności lub przepadku licytowanego Towaru. Dodatkowo, Spółka może unieważnić aukcje po jej zakończeniu, jeżeli wystąpiły zasadne okoliczności.

 5. 5. ZAWARCIE UMOWY

  5.1. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje w momencie:
  a. zakończenia Licytacji (moment Przybicia, gdzie Kupującym staje się Zwycięzca Aukcji Licytacyjnej)
  b. potwierdzenia dostępności Towaru przez Sprzedającego, w przypadku trybu Sprzedaży Natychmiastowej, w której Kupujący skorzystał z opcji „Kup Teraz”

  5.2. Potwierdzenie dostępności Towaru, o którym mowa w punkcie 5.1 (b) powinno nastąpić niezwłocznie po skorzystaniu przez Kupującego z opcji „Kup Teraz”

  5.3. W szczególnych przypadkach Umowa może zostać zawarta na podstawie jasnego oświadczenia Kupującego, w którym wyrazi on chęć nabycia danego Towaru w trybie pozaaukcyjnym. Oświadczenie takie może zostać zawarte w korespondencji e-mailowej pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem. Spółka w korespondencji zwrotnej (e-mailowej) wysyła informacje potwierdzającą dostępność produktu i fakt zawarcia Umowy kupna / sprzedaży Towaru.

  5.4. Zakończenie Aukcji jest obwieszczane informacją na stronie Towaru. O fakcie tym są informowani Sprzedający i Zwycięzca Aukcji poprzez informacje na ich koncie jak również drogą mailową.

  5.5. Po zakończeniu Licytacji lub potwierdzeniu dostępności, o którym mowa w punkcie 5.1 (b), Kupujący zawierają Umowę nabycia Towaru od Sprzedającego i otrzymują mailowo informację o sposobach płatności.

  5.6. Każdy Kupujący ma obowiązek dokonać płatności za zakupiony Towar niezwłocznie po zawarciu Umowy, o którym mowa w punkcie 5.1.

  5.7.Umowy zawarte na Sztukonet zgodnie z punktem 5.1 są prawnie wiążące dla Użytkowników
 6. 6. PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

  6.1. Po zawarciu Umowy , o którym mowa w punkcie 5.1, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za Towar i koszt transportu w formie przedpłaty. Możliwe są dwa rodzaje płatności:
  a. Przelew na rachunek bankowy Spółki
  b. Płatności bezpośrednie za pośrednictwem „Transferuj.pl”

  W przypadku opcji (a) Spółka jest powiernikiem środków pieniężnych, aż do Ostatecznej Finalizacji Transakcji (rozumianej jako akceptację Towaru przez Kupującego, który zgodnie z punktem 7.1 ma prawo dokonania zwrotu w ciagu 10 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia),
  W przypadku opcji (b) powiernikiem środków pieniężnych, aż do Ostatecznej Finalizacji Transakcji, jest operator systemu płatności "Transferuj.pl"

  6.2. Po otrzymaniu przedpłaty za Towar przez Spółkę, Sprzedający jest o tym informowany. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić Towar do wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za Towar przez Spółkę.

  6.3. Bez względu na rodzaj płatności, środki pieniężne są przekazywane do Sprzedającego dopiero po Ostatecznej Finalizacji Transakcji, zdefiniowanej w punkcie 6.1
 7. 7. POLITYKA ZWROTÓW

  7.1. Mając na uwadze specyfikę Towarów, które są przedstawiane do zakupu na Sztukonet oraz dobro i pełną satysfakcję Kupujących z dokonanych zakupów, Spółka daje Użytkownikom możliwość dokonania zwrotu Towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia zakupionego Towaru.

  7.2. Użytkownik chcący dokonać zwrotu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Spółkę o swoim zamiarze. Spółka zleca firmie kurierskiej transport zwrotu, na koszt zwracającego.

  7.3. W przypadku zwrotu Towaru, klient odsyła go za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Spółkę i na swoj koszt. Odsyłany Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczne dostarczenie.

  7.4. Towar musi zostać nadany do wysyłki przez Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 7.1.

  7.5. Spółka nie przyjmuje żadnych zwrotów skierowanych na adres jej siedziby.

  7.6. Klient otrzyma odpowiedni zwrot należności za zwrócony przez niego Towar jedynie w przypadku odesłania pełnowartościowego, nieuszkodzonego i nieużywanego Towaru. Ze względu na specyfikę Towarów prezentowanych i przedawanych za pośrednictwem Sztukonet, jakiekolwiek uszkodzenie lub znamiona użycia Towaru mogą oznaczać utratę jego pełnej wartości dla Sprzedającego, a tym samym utratę prawa do zwrotu należności dla Kupującego, zwracającego Towar, co każdy Kupujący przyjmuje do wiadomości i na co się zgadza

  7.7. W przypadku gdy odesłany Towar będzie niepełnowartościowy, uszkodzony lub będzie nosił znamiona użycia, będzie on ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt. Klient ten ma obowiązek przyjąć z powrotem dany Towar i nie będzie miał prawa domagać się zwrotu wcześniej zapłaconych kwot.

  7.8. W momencie zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego (stwierdzeniu braku jego uszkodzeń lub znamion użycia) Spółka zwróci Kupującemu należności, po uprzednim potrąceniu kosztów transportu Zwracanego Towaru oraz potrąceniu kosztów obsługi administracyjnej zwrotu w wysokości 5% ceny sprzedaży brutto (wartosci transakcyjnej) danego Towaru.
 8. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  8.1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są w jego odczuciu realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  8.2. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, podając w tytule dopisek „Reklamacja”.

  8.3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia.

  8.4. Spółka rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni oraz może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn danej reklamacji.
 9. 9. ROLA SZTUKONET

  9.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za za zachowania Użytkowników w ramach Sztukonet, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku Aukcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników Umowy.

  9.2.Spółka nie jest właścicielem Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sztukonet oraz ich nie sprawdza. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Towaru lub usunięcia jego Aukcji.

  9.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działania swoich podwykonawców, w szczególności operatora systemu płatności natychmiastowych, wybranej firmy kurierskiej, właściciela serwerów na których działa Sztukonet.

  9.4. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Aukcji, w szczególności w przypadku gdy:
  a. naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa
  b. w odczuciu Spółki negatywnie wpływają na dobre imię Sztukonet Na skutek usunięcia Aukcji, informacje dotyczące tej Aukcji przestają być dostępne, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku

  9.5. W przypadku gdy działania Użytkownika naruszają Regulamin lub w rozumieniu Spółki w dowolny sposób szkodzą Sztukonet, Spółka może zawiesić, ograniczyć funkcjonalność lub usunąć konto danego Użytkownika. Niezależnie od sankcji, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialnośćodszkodowawczą względem Spółki.

  9.6. Użytkownik którego konto zostało zawieszone lub usunięte nie może bez zgody Spółki ponownie rejestrować się lub prowadzić Konta. Takiemu Użytkownikowi Spółka ma prawo odmówić kolejnej rejestracji
 10. 10. OPŁATY I PROWIZJE, KOSZTY

  10.1. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Sztukonet są odpłatne. Wszelkimi opłatami obciążany jest Sprzedający, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

  10.2. Indywidualne opłaty i prowizje, obowiązują w zakresie przedstawionym w ramach SWW i są przekazywane Sprzedającym zgodnie z punktem 2.8.

  10.3. Koszty przesyłki są ponoszone przez Kupującego. Są one doliczane do ceny sprzedawanego Towaru oraz są płacone przez Spółkę, chyba że inaczej zaznaczono w Regulaminie.

  10.4. Opakowanie i przygotowanie przesyłki Towaru jak również powiązane z tymi czynnościami koszty leżą po stronie Sprzedającego.
 11. 11. INNE USŁUGI/

  11.1. W ramach Sztukonet mogą być świadczone inne usługi. Zasady ich świadczenia będą opisane w odrębych załącznikach do Regulaminu.

 12. 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

  12.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Spółka zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  12.2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji GIODO i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru danych osobowych pod numerem 111640.

  12.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Sztukonet.

  12.4. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane podczas połączeń internetowych w celach technicznych i statystycznych.

  12.5. Spółka zbiera ciasteczka (ang. "cookies") pozwalające dostosować usługi do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

  12.6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujacych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkownika.

  12.7. Użytkownik, który złamał Regulamin, pozostaje dłużnikiem Spółki lub innych Użytkowników, a w szczególności uchyla się od obowiązku płatności w związku z realizacją transakcji kupna, którą zawarł za pośrednictwem Sztukonet, zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych firmie windykacyjnej wybranej przez Spółkę, celem wyegzekwowania rzeczonych należności.
 13. 13. ZMIANY REGULAMINU

  13.1. Spółka ma prawo zmienić Regualmin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana staje się skuteczna od chwili publikacji nowego regulaminu na stronach Sztukonet.

  13.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu zostanie poproszony o jego zaakceptowanie. Brak akceptacji oznacza brak możliwości korzystania z Konta i serwisu Sztukonet.

  13.3. Użytkownik jest zobowiązany dokończyć wszelkie Aukcje jakie toczyły się przed zmianą Regulaminu. Wszelkie jego działania przed zmianą Regulaminu są ważne i obowiązujące, w szczególności Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania swoich zobowiązań wobec Spółki lub innych Użytkowników
 14. 14. ROZWIĄZANIE UMOWY

  14.1.Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Spółką poprzez poinformowanie o tym Spółki poprzez system wewnętrznej komunikacji ze Społką w ramach swojego konta. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne po akceptacji wypowiedzenia przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że:
  a. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy Aukcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia
  b. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Użytkownika od zobowiązania do uregulowania potencjalnych należności wobec Spółki lub innych Użytkowników, powstałych na skutek jego działań, przed rozwiązaniem Umowy
  c. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika możliwe jest najwcześniej 40 dni roboczych od zakończenia Aukcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta

 15. 15. PRZERWY TECHNICZNE

  15.1. Wpływ przerw technicznych / nieplanowanych awarii na aukcje jest następujący:
  a. Jeżeli przerwa trwa do 24 godzin, odpowiednie aukcje są przedłużane o całe 24 godziny (kończą sie 24 godziny później niż pierwotnie zakładano)
  b. Jeżeli przerwa trwa 24 – 48 godzin, odpowiednie aukcje są przedłużane o całe 48 godzin
  c. Wzór powtarza się co 24 godziny, jeżeli przerwy są dłuższe niż 48 godzin

 16. 16. POZOSTAŁE USTALENIA

  16.1.Wszelkie informacje zamieszczone w serwisie Sztukonet stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 tegoż Kodeksu

  16.2.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Sztukonet powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

  16.3. Zabrania się publikowania na Sztukonet treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

  16.4. Rzeczywisty wygląd Towarów oferowanych do sprzedaży w ramach Sztukonet może, ze względów potencjalnych niedoskonałości informatycznych systemów przekazu danych, różnić się od wyglądu prezentowanego na fotografiach poszczególnych Towarów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie różnice w wyglądzie pomiędzy Towarem rzeczywistym, a jego fotografią w Sztukonet (w szczególności w zakresie kolorystyki), choć dołoży wszelkich starań aby zdjęcia Towarów publikowane w serwisie były odpowiedniej jakości.

  16.5. Spółka dokłada wszelkiej staranności, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich treść informacji podawanych w serwisie Sztukonet. Okazjonalnie, dostępne materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Spółka nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani pełnej wiarygodności opisów, opinii, oświadczeń, fotografii lub innych informacji wyświetlanych w serwisie Sztukonet. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na wszelkich informacjach (włączając ilustracje i zdjęcia) prezentowanych w Sztukonet stanowi działanie na jego własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej zostały udostępnione przez Użytkowników.

  16.6. Sprzedający oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami prezentowanych przez nich Towarów, a ich prawa do Towarów nie są w żaden sposób ograniczone. Dodatkowo, oświadczają iż prezentowane przez nich Towary są wolne od jakichkolwiek wad prawnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sztukonet.

  16.7. Artyści oświadczają, że do przezentowanych przez siebie Prac posiadają pełne prawa autorskie. Na życzenie Kupujących Artyści są zobowiązani wystawić certyfikat autentyczności sprzedawanych Towarów.

  16.8. Użytkownicy potwierdzają, że wszystkie Towary (w szczególności Prace artystyczne jakimi są obrazy) prezentowane w ramach serwisu Sztukonet znajdują się w nim za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Towarów.

  16.9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez Użytkowników prezentujących Prace na Sztukonet.

  16.10. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie Sztukonet jest zabronione, chyba że Spółka wyrazi na to pisemną zgodę, przy akceptacji właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych w Sztukonet oraz warunków takiego wykorzystania materiałów, prosimy o kontakt ze Spółką.

  16.11.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniekształcenie wszelkich danych (również osobowych) Użytkowników na skutek bezprawnego działania osób trzecich.

  16.12.Każdy Użytkownik wchodzący do serwisu Sztukonet i korzystający w dowolnym zakresie z jego funkcjonalności jest zobowiązany stosować się do ustaleń niniejszego Regulaminu.

  16.13. Ceny Towarów w Sztukonet, wyrażone są w Złotych Polskich (PLN) i nie uwzględniają kosztów transportu Towaru, które podawane sąodrębnie. W zakresie przeliczania cen z lub na obce waluty stosuje się następujące zasady:
  a. na potrzeby Kupujących, ceny w PLN przeliczane są na EUR według kursu kupna EUR w banku, który prowadzi rachunek firmowy Spółki, na dzień realizacji transakcji wymiany walut w związku z zawarciem Umowy Kupna / Sprzedaży Towaru.
  b. na potrzeby Sprzedających, ceny w PLN przeliczane są na EUR według kursu sprzedaży walut w banku, który prowadzi rachunek firmowy Spółki, na dzień realizacji transakcji wymiany walut w związku z zawarciem Umowy Kupna / Sprzedaży Towaru

  Dzień realizacji transakcji wymiany walut przypada nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w punkcie 5.1.

  16.14. Kupujący w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania przesyłki lub w przypadku podejrzania, że Towar został uszkodzony w trakcie transportu powinien i ma prawo zażądać od przewoźnika protokolarnego otwarcia paczki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenie Towarów podczas ich transportu, a sprawdzenie stanu towaru przy jego odbiorze od firmy kurierskiej jest obowiązkiem Kupującego. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu musi być poparte protokołem sporządzonym w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Protokół ten powinien być sporządzony na formularzu firmy transportowej, powinien dokładnie opisywać rodzaj i zakres uszkodzenia oraz zawierać podpis kuriera.

  16.15.Spółka nie gwarantuje konkretnych terminów dostawy Towarów.

  16.16. Użytkownicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby korzystania z odpowiednich funkcjonalności serwisu Sztukonet oraz na udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym ze Spółką, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji współpracy tych podmiotów ze Spółką, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  16.17.Ponadto, Użytkownicy oświadczają , że wyrażaja zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowo-handlowych przez Spółkę oraz otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na adres e- mail podany w Rejestracji
 17. 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

  17.1.Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Sztukonet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 17.2.Próba niewywiązania się z Umowy kupna zawartej w ramach Sztukonet (niewywiązanie sie z Transakcji) przez Kupującego, w szczególności brak zapłaty za zakupiony Towar, powodują zawieszenie Konta Kupującego. Powyższa sankcja nie wyłącza prawa Sprzedającego do dochodzenia zapłaty za sprzedany Towar na ogólnych zasadach prawa cywilnego. 17.3. Bez względu na fakt wywiązania się Kupującego z zawartej Umowy (Transakcji), Spółce należna jest prowizja od każdej Umowy zawartej zgodnie z punktem 5.1. Spółka ma prawo dochodzić swoich należności z tytułu prowizji od sprzedaży Towarów od Sprzedającego, ale również od Kupującego, który jest w takim przypadku solidarnie odpowiedzialny za zapłate rzeczonych prowizji na rzecz Spółki. 17.4. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe jego postanowienia nadal będą ważne i pozostaną w mocy.


logo
Skontaktuj się z nami
Wyślij
loading